anything

anything
[΄eniθiŋ] prn որևէ բան (հարց. և պտմ. նախ.) որևէ բանի կարիք ունես (ժխտ. նախ.) ոչինչ I can’t see anything Ես ոչինչ չեմ տեսնում. He hasn’t anything to do Նա ոչինչ չունի անելու. not for anything ոչ մի դեպքում. There is hardly anything left Համարյա ոչինչ չի մնացել. I was anything but pleased Դա ինձ բոլորովին հաճելի չէր. (հաստ. նախ.) ամեն ինչ. I will do anything I can Ես կանեմ ամեն հնարավոր բան. anything will do for me Ինձ ամեն ինչ հարմար է, Ես ամեն ինչի համաձայն եմ. I like gardening better than anything Ես ամենից շատ սիրում եմ պարտեզում աշխատել. It’s as easy as anything Դա շատ հեշտ է. He ran like anything Նա գլխապատառ վազում էր. anything goes Անց կկենա. In this case anything goes Այստեղ ամեն ինչ թույլատրելի է/կարելի է/անց կկենա. an anything goes attitude/approach ոչ խստա պա հանջ/պահանջկոտ վե րաբերմունք

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

 • Anything — may refer to:In music: * Anything (The Damned Album) and the title song * Anything (Kinnie Starr album), and the title song * Anything (Martina Topley Bird album), the U.S. version of Quixotic , and the song Anything * Anything (3T song) *… …   Wikipedia

 • Anything — A ny*thing, n. 1. Any object, act, state, event, or fact whatever; thing of any kind; something or other; aught; as, I would not do it for anything. [1913 Webster] Did you ever know of anything so unlucky? A. Trollope. [1913 Webster] They do not… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Anything — Saltar a navegación, búsqueda «Anything» Sencillo de Blue System del álbum Here I Am Publicación 10 de noviembre de 1997 Formato CD Maxi y video …   Wikipedia Español

 • Anything (EP) — Saltar a navegación, búsqueda Anything EP de The Cranberry Saw Us Publicación Enero de 1990 Grabación Grabado en los Xeric Studios, Limerick, Irlanda …   Wikipedia Español

 • anything — [ən′ēthiŋ΄] pron. any object, event, fact, etc. [do you know anything about it?] n. a thing, no matter of what kind [do anything you want] adv. in any way; at all [is he anything like his father?] anything but by no means; not at all …   English World dictionary

 • anything — ► PRONOUN ▪ a thing of any kind, no matter what. ● anything but Cf. ↑anything but …   English terms dictionary

 • Anything — A ny*thing, adv. In any measure; anywise; at all. [1913 Webster] Mine old good will and hearty affection towards you is not . . . anything at all quailed. Robynson (More s Utopia). [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • anything — [n] unspecified object or event all, any one thing, anything at all, everything, whatever; concepts 2,433 …   New thesaurus

 • anything — (n.) late O.E. aniþing, from ANY (Cf. any) + THING (Cf. thing). But O.E. ænig þinga apparently also meant somehow, anyhow (glossing L. quoquo modo) …   Etymology dictionary

 • anything — an|y|thing [ eni,θıŋ ] pronoun *** 1. ) usually in negatives or questions used instead of something when saying or asking whether there is one thing or even a small amount of something: Do you know anything about baseball? He never does anything… …   Usage of the words and phrases in modern English

 • anything — [[t]e̱nɪθɪŋ[/t]] ♦ 1) PRON INDEF: v PRON, oft PRON adj You use anything in statements with negative meaning to indicate in a general way that nothing is present or that an action or event does not or cannot happen. We can t do anything... Dad sat …   English dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”